דף הביתועידת אוויאן

יחידת הלימוד: ועידת אוויאן משנת 1938

בהתבסס על הוועידה הבינלאומית בנושא פליטים באוויאן ב-1938, המשתתפים יתמודדו עם ארבע שאלות מרכזיות:

באיזו מידה מוטלת עליי אחריות לסייע לזרים?

מהו האיזון הראוי בין דאגה לעצמי לבין המחויבות הבינלאומית לסייע לפליטים?

מהן סיבות לגיטימיות ולא-לגיטימיות לדחיית פליטים?

באיזו מידה דיפלומטיה מהווה אמצעי יעיל או הכרחי לפתרון בעיית הפליטים?

מטרות

לימוד פרשת ועידת אוויאן כדוגמא לכישלון הניסיון לפתור את משבר הפליטים היהודים בשנות השלושים באמצעים דיפלומטיים בינלאומיים.

הבנת המחויבות הבינלאומית לעזור לפליטים במשבר, בשנות השלושים ובהווה

דיון באופן בו שאלות הנוגעות למשברי פליטים בעבר נמשכות גם בהווה.   

מסגרת הזמן

סך הכל – 90 דקות.

השלב הראשון: 20 דקות.

השלב השני: 55 דקות (5 דקות הקדמה, 45 דקות שחזור של ועידת אוויאן, ו-5 דקות סיכום).

השלב השלישי: 15 דקות.

שלב 1

מטרת השלב הראשון להביא לרפלקציה אישית של המשתתפים על עמדותיהם בנושא הפליטים ומדיניות הגירה, בעזרת היגדים.

שלב 2

מטרת השלב השני היא מתן ידע היסטורי על בעיית הפליטים בשנות השלושים, והעמקת החשיבה על שאלות הנוגעות לפליטים, באמצעות שחזור של הועידה הבינל לנושא הפליטים שהתקיימה באוויאן ב-1938.

שלב 3

מטרת השלב השלישיהסיכוםהיא הפנמה ויישום של תוצאות הלמידה, באמצעות חזרה על הפעילות בשלב הראשון, ודיון במליאה על שינויים שחלו בעמדות המשתתפים, אם היו כאלה.

Materialien zum Download